top of page
Group 5285.png

Användarvillkor

Union 18_edited.png

Senast uppdaterad 12 februari 2022.


Dessa användarvillkor ("villkor") utgör ett avtal mellan företagskunden och Ventures Builder Omega AB (559360-6683), ett bolag bildat enligt svensk lag. Ventures Builder Omega AB tillhandahåller en plattform med syfte att göra det enklare att samla, hantera och administrera recensioner och feedback.

Dessa villkor reglerar användningen av plattformen och ska gälla för alla medlemmar som använder den.

1 DEFINITIONER

1.1 För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.


”Feedback finder”
Den plattform som tillhandahålls av Ventures Builder Omega AB genom Webbplatsen.

”vi”, ”vår”, ”oss”
Ventures Builder Omega AB

 

”Webbplatsen”
www.feedback finder.se

 

”du”, ”din”, ”dig", "ditt"
Du som använder Feedback finders tjänster.

 

”Användare”, ”Användaren”, ”Kunden”, ”Företaget”, ”Personen”,  
Den fysiska eller juridiska person som använder Feedback finders tjänster som företagskund och dess kontrollpanel.

 

"Plattform"
Den plattform vi tillhandahåller i enlighet med Villkoren, inklusive men inte begränsad till vår webbplats, som för närvarande tillhandahålls på www.feedback finder.se

 

"Profil"
Företagskundens profilsida.

 

”Villkoren”
Dessa användarvillkor.

Feedback finder och medlemmar kan även hänvisas till individuellt som "Part" och kollektivt som "Parter".

2 GODKÄNNANDE AV VILLKOR
 

2.1 Före användning av våra tjänster som tillhandahålls via plattformen måste kunden ha läst, förstått och accepterat villkoren. Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan under kontoanmälan accepterar kunden att strikt följa villkoren och vara juridiskt bunden till villkoren i relation till oss.

 

2.2 Personen som skapar kontot och/eller använder plattformen Feedback Finder garanterar att de har full behörighet att juridiskt binda sitt företag till Villkoren och att strikt följa Villkoren när Plattformen används.

 

2.3 Om kunden inte godkänner Villkoren eller någon uppdaterad version av det, får kunden inte använda Plattformen.

 

2.4 Kunden kan när som helst få tillgång till den senaste versionen av dessa Villkor på Plattformen.

3 KONTOSKAPANDE


3.1 För att få tillgång till Plattformen behöver företaget skapa ett användarkonto med en giltig e-postadress.


3.2 Plattformens syfte är att underlätta insamling av feedback. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen. Kunden bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att Kunden, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

3.3 Kunden är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Vi tar inte något ansvar för någon obehörig användning av Kundens konto genom inloggning med giltiga uppgifter.

4 ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN


4.1 Plattformens syfte är att underlätta för företag att samla in feedback, både från sina kunder och medarbetare.

4.2 Kunden kan skapa och hantera sitt konto samt skapa och redigera sina frågor.

 

4.3 Kunden åtar sig att använda Plattformen i enlighet med gällande lag och lagstiftning och får inte använda Plattformen på något sätt som orsakar oss eller någon tredje part skada. Vidare är kunden ansvarig för sitt konto och kommunikationen gentemot sina kunder och medarbetare.

4.4 Kunden får inte använda Plattformen för att kommunicera eller publicera information (inklusive men inte begränsat till Kunden innehåll) som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt gällande lagar eller regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

5 AVGIFTER OCH BETALNING

 

5.1 I samband med att kunden skapar ett konto får denne välja betalplan och registrera betaluppgifter. Dessa betaluppgifter hanteras av tredjepartsleverantör vid namn ”Stripe”.

Vi använder Stripe för högsta säkerhet kring betalning i vår plattform. Detta innebär att du kan betala med VISA, Mastercard eller AMEX. Bland miljontals andra företag som använder Stripe idag finns bland annat Cancerfonden, Unicef, Adidas och Facebook.

Stripe kräver ingen registrering utan du betalar direkt med ditt betalkort utan krångel.

Alla parter som är involverade i hantering, överföring eller lagring av kreditkortsuppgifter måste uppfylla en viss industristandard för säkerhet - PCI DSS. Stripe har granskats av en PCI-certifierad revisor och är certifierad till PCI Service Provider Level 1, det högsta möjliga certifikatet. Om någon skulle komma åt data på Feedback finders servrar skulle de inte få ut mer än ett token av siffror och bokstäver som representerar kortet på Stripes servrar.

Om du är detaljerad intresserad av Stripes säkerhet finner du det här: https://stripe.com/docs/security/stripe

 

Om du vill läsa om hur starkt betalkortets uppgifter krypteras genom servrarna finner du det här: https://stripe.com/docs/security/stripe#encryption

 

Ingen del av själva korttransaktionen sker på vår sida. Då när själva betalningen ska ske transporteras du direkt till Stripes Checkout via krypterat SSL protokoll. Ingen information kring kreditkort eller liknande går igenom Feedback finder.se. För mer info om säkerhet, teknik och procedurer kring kortbetalning så rekommenderar vi att du kontaktar Stripe direkt.

OBS! Feedback finder har alltså inte tillgång till kontokortsuppgifterna och kommer inte att kunna förse er med information från kontokortet. Stripe skapar en ”token” som representerar kontokortsinformationen och ger er inte tillgång till kortets information i klartext.

 

7 GARANTI


7.1 Kunden garanterar följaktligen att användning av Feedback Finders innehåll inte kommer att kränka någon tredje parts immateriella rättigheter.

 

7.2 Företaget garanterar att ens innehåll överensstämmer med Villkoren och alla tillämpliga lagar och förordningar.

 

7.3 Om kunden anmäls eller på annat sätt får kännedom om några fordringar relaterade till ovannämnda garantier, ska kunden omedelbart informera oss och hjälpa oss i alla åtgärder som vi anser lämpliga.

 

8 SEKRETESS


8.1 Vi är engagerade i att upprätthålla integriteten och säkerheten i personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy och personuppgiftslagen (1998: 204) (Swe: Personuppgiftslagen) eller Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679), beroende på vad som är tillämpligt.

9 VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING


9.1 Dessa villkor träder i kraft när Kunden registrerar ett konto och gäller tills vidare om inte annat anges. Kunden kan när som helst säga upp kontot. Vilket innebär att Kundens rätt att använda Plattformen upphör med 30 dagars skriftlig uppsägning, om inte annat avtalas skriftligen med oss. Villkoren gäller tills Kundens konto har stängts. Information om hur man stänger kontot finns på plattformen. Vid avtalad bindningstid faktureras kund den period som återstår av avtalad tid.

9.2 Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, säga upp kundens konto och rätten att använda Plattformen utan något ansvar ekonomiskt eller på annat sätt i förhållande till kunden. Kunden blir alltid informerad om eventuell uppsägning.

9.3 Om Kundens konto avslutas kan vi efter eget gottfinnande ta bort all information, Kundens innehåll och allt annat innehåll som gäller Kunden användning av Plattformen.

 

10 INGEN GARANTI


10.1 PLATTFORMEN OCH ALLT INNEHÅLL, INNEHÅLLET OCH ÅTGÄRD TILLGÄNGLIGT MED PLATTFORMEN, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, INFORMATION, LÄNKAR ELLER ÖVRIGA ARTIKLAR LEVERERAS "SOM ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG".

 

10.2 VI GER INTE NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, FÖR PLATTFORMEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PLATTFORMENS TILLGÄNGLIGHET. VI GARANTERAR INTE NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANVÄNDBARHET AV NÅGON INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM PLATTFORMEN. VI GARANTERAR INTE ATT KUNDENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA SÄKER, OAVBRUTEN, ALLTID TILLGÄNGLIG, FELFRI, ELLER KOMMER ATT MÖTA DELTAGARNAS KRAV, ELLER ATT NÅGRA SKADOR PÅ PLATTFORMEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

 

 

11 BEGRÄNSNING AV ANSVAR


11.1 VI SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGA OCH VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGT ANSVARET HÄRIGENOM FÖR ALLA KRAV, ELLER SKADOR DIREKT ELLER INDIREKT, AV ALLA SLAG OCH NATUR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR KOPPLING TILL PLATTFORMEN. KUNDEN INSTÄMMER UTTRYCKLIGEN ATT HÅLLA OSS OANSVARIGA FÖR NÅGOT KRAV, KONTROVERSER ELLER SKADOR SOM KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGON DISPYT MELLAN KUNDEN OCH NÅGON KUND ELLER TREDJE PART.

12 SKADEERSÄTTNING


12.1 KUNDEN INSTÄMMER TILL ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA, HÅLLA OSS OANSVARIGA FRÅN OCH MOT ALLA KRAV, FÖRLUSTER, UTGIFTER, ELLER KRAV PÅ ANSVARSSKYLDIGHET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIMLIGA OMBUD, AVGIFTER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR AV KUNDENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH/ELLER DELTAGARNAS BROTT MOT DESSA VILLKOR; INKLUSIVE OM DELTAGARNAS INNEHÅLL BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

 

14 TILLÄMPNINGSRÄTT OCH MÖTESPLATS


14.1 Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

14.2 Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i samband med dessa Villkor skall slutgiltigt avgöras av svenska domstolar, med Stockholms tingsrätt som förstainstansrätten.

 

15 KONTAKTINFORMATION


15.1 Om Kunden har några frågor angående Villkoren, eller någon fråga, klagomål eller anspråk, kontakta oss på:

Ventures Builder Omega AB – Org.nummer: 559360-6683

Besöksadress: Fallhammargatan 1D, 721 33 Västerås

Telefon: 076 – 340 67 30

E-post: hello@feedback finder.se

bottom of page